Утвърдил : ../п/…

Неджми Али

Кмет на община Джебел

Приложение № 1 към Заповед № 442/30.03.2021г.

СПИСЪК

 на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на община Джебел, както и форматите, в които е достъпна

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ АДРЕС В ИНТЕРНЕТ
(Ctrl+щракване, за връзка)

ФОРМАТ
Описание на правомощията на кмета на община Джебел и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него община. https://bit.ly/2QKzbDY 
pdf
 2. Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на кмета и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове.
2020 година:  https://dzhebel.bg/zapovedi/  
html
xls
docx
3. Устройствен правилник за организацията и дейността на ОбА-Джебел през мандат.
Инструкция за организиране на деловодната дейност и документооборота в Община Джебел
https://bit.ly/3rxiQzm  pdf
4 Стратегии, планове, програми и отчети за дейността https://bit.ly/3dkOdYN html
xls
docx
5 Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси https://bit.ly/31A6xI0  html
xls
docx
6 Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки 1. https://bit.ly/31AJX20 

2. https://app.eop.bg/buyer/2432

html
7 Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно – доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта https://bit.ly/31zjGRA  html
8 Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията. https://bit.ly/3weQeyo  html
9 Обявления за конкурси за държавни служители https://bit.ly/3fvkG15  html
10 Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси https://bit.ly/3u8LloD  html
11 Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му
12 Административни услуги https://dzhebel.bg/services/ html
13 Структура на общинската администрация https://bit.ly/3wdZKSq  html
14 Проекти на община Джебел https://bit.ly/3cCRWlt  html
15 Окончателен устройствен план на Община Джебел https://bit.ly/39sEaQe  html
16 Състав на Общински съвет Джебел за мандат 2019 г. – 2023 г. https://bit.ly/3sHQmEy  html
17 Решения на Общински съвет Джебел https://bit.ly/3sFPb8m  html
18 Наредби на Общински съвет- Джебел https://bit.ly/39tPr30  html
19 Бюджет  и финанси https://bit.ly/3w8R4Nb  html
20 Регистър на общинската собственост
Публичен регистър на общинската собственост и на разпоредителните сделки
https://bit.ly/3m5Aw45  docx
21 Регистър на земи – общинска собственост, отдадени под наем
22 Бюджет на Община Джебел за 2021 г. https://bit.ly/31zeiOh  pdf
23 Публични регистри на Община Джебел https://bit.ly/39sEBtQ  html
24 Информация по чл. 15, ал. 1, т. 16 от ЗДОИ https://bit.ly/2PNvkp9  html