Община Джебел е разположена на площ от 229,1 км2. На север граничи с община Ардино и община Кърджали, на изток – с община Момчилград, на запад – с община Неделино и община Златоград, на юг – с община Кирково.

Във физико-географско отношение територията на община Джебел се включва в Източно-родопската комплексна физикогеографска подобласт на Рило-Родопската област.

Община Джебел е административно-териториална единица по смисъла на Закона за административно-териториалното устройство в Република България, част от област Кърджали и статистическа териториална единица от ниво LAU 2 (община) по Номенклатурата за статистически териториални единици на Европейския съюз. Административен център на общината е град Джебел. Съгласно Закона за регионалното развитие област Кърджали, респективно община Джебел, се включва към Южен Централен район.

Община Джебел включва 47 населени места: Разположеният на 340 метра надморска височина град Джебел и 46 села.

Общият брой на населението е 8 441 души, от които – 4 239 мъже и 4 202 жени, по данни на Националния статистически институт към 31 декември 2018 година. В град Джебел живеят 3 185 души, а в селата на общината – 5 256 души.

Джебел е обявен за град през 1969 година.