Заповеди на Кмета на Община Джебел:

Относно Изтегли/ Виж
1. Заповед № 242 /24.03.2022г. на Кмета на община Джебел за Устройственият
правилник на общинска администрация Джебел
2. Заповед № 870/27.05.2020г. на кмета на Община Джебел относно въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 26.05.2020 до 14.06.2020г. [публ: 27.05.2020г.]
3. Заповед № 858/21.05.2020г. на кмета на Община Джебел относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Джебел, считано от 21.05.2020 до 14.06.2020г. [публ: 21.05.2020г.]
4. Заповед № 857/21.05.2020г. на кмета на Община Джебел относно възстановяне на основната дейност на общинските детски градини на територията на община Джебел считано от 1 юни 2020 г., при изпълнение на „Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца“ [публ: 21.05.2020г.]
5. Заповед № 852/18.05.2020г. на кмета на Община Джебел относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Джебел, считано от 14.05.2020 до 14.06.2020г. [публ: 18.05.2020г.]
6. Заповед № 843/14.05.2020г. на кмета на Община Джебел относно въвеждане на временни противоепидемични мерки в административните сгради на Община Джебел, считано от 14.05.2020 до 14.06.2020г. [публ: 14.05.2020г.]
7. Заповед № 842/14.05.2020г. на кмета на Община Джебел относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Джебел, считано от 14.05.2020 до 14.06.2020г. [публ: 14.05.2020г.]
8. Заповед №825 от 05.05.2020г. относно намаляване на разстоянието между масите на търговските площи от 2,5 на 1,5 метра [публ. 05.05.2020г.]
9. Заповед №823 от 05.05.2020г. относно допускане на посещенията на търговски площи на открито. [публ. 05.05.2020г.]
10. Заповед №822 от 04.05.2020г. относно премахване на задължението за носене на маски на открито [публ. 04.05.2020г.]
11. Заповед №821 от 04.05.2020г. относно допускане на посещенията във всички обособени места с паркова среда извън населените места и планини. [публ. 04.05.2020г.]
12. Заповед №820 от 04.05.2020г. относно допускане на провеждането на обученията от учебните центрове за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и правилата за индивидуален спорт на открито на територията на община Джебел. [публ. 04.05.2020г.]
13. Заповед № 984/22.06.2020 год., с която се определят Мерки за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Джебел
14. Заповед №781 от 16.04.2020г. касаеща водачи на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада на територията на община Джебел. [публ. 16.04.2020г.]
15. Заповед №769 от 13.04.2020г. касаеща водачи на транспортни средства, превозващи земеделски работници, земеделски производители и техните работодатели
16. Заповед №768 от 12.04.2020г. относно задължителното носене на защитни маски на обществени места
17. Заповед №767 от 12.04.2020г. относно преустановяване на функционирането на Общински пазар за селскостопански стоки на 12.04.2020 и от 16.04.2020г до второ нареждане
18. Заповед №756 от 08.04.2020г. относно разрешаване на кооперативните и фермерските пазари на територията на община Джебел
19. Заповед №693 от 19.03.2020г. относно алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условия на епедемично разпространение на COVID – 19
20. Заповед №668 от 13.03.2020г. относно въвеждане на противоепидемични мерки до 29.03.2020г.
21. Заповед №286 от 07.03.2019г.
Относно: недопускане на разгласяване на информация, класифицирана като служебна тайна
22. Заповед №300 от 09.03.2019г.
Относно: относно определяне списъка на длъжностите, задачите и категориите информация създавани, обработвани и съхранявани в Об А-Джебел, определени като служебна тайна
23. Заповед № 1033/ 01.07.2020г. за утвърждаванена Етичният кодекс
24. Заповед за инструкция за деловодна дейност
25. Заповед от 08.10.2020
26. Заповед №1443/16.10.2020г. – отказ за извършване на дерегистрация по постоянен адрес
27. Заповед № 1457 от 22.10.2020г.
28. Заповед № 39 от 12.01.2021г.
29. Заповед №167от 28.01.2021г. на кмета на Община Джебел по чл.99б от ЗГР и във връзка с
Решение №17/21.01.2021г. на Административен съд- Кърджали
30. Заповед № 282 от 05.02.2021г. за заличаване на адреси
31. Заповед № 675/11.05.2021г. на Кмета на община Джебел за комисия изпълняваща задълженията си в съответствие с Правила за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова или материална помощ на нуждаещите се лица и семейства на територията на община Джебел, приети на заседание на Общински съвет – Джебел с Решение № 182 от Протокол №16 /22.04.2021 год.
32. Заповед № 95/08.02.2022г. за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии
33. Заповед №597 от 24.06.2022 на кмета на община Джебел по чл. 99б от ЗГР – публ. 24.06.2022г.
34. Заповед №637 от 04.07.2022 година на кмета на община Джебел за заличаване на адресна регистрация – публ. 04.07.2022г.
35. Заповед №1482 от 16.12.2022 година на кмета на община Джебел за определяне на Съвет по въпросите на социалните услуги – публ. 06.01.2023 г.