Заповеди на Кмета на Община Джебел:

Относно Изтегли/ Виж
1. Заповед № 242 /24.03.2022г. на Кмета на община Джебел за Устройственият
правилник на общинска администрация Джебел
Заповед № 1772 /20.12.2023 г. на Кмета на община Джебел за Устройственият правилник на общинска администрация Джебел – публ. 21.12.2023 г.
2. Заповед № 870/27.05.2020г. на кмета на Община Джебел относно въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 26.05.2020 до 14.06.2020г. [публ: 27.05.2020г.]
3. Заповед № 858/21.05.2020г. на кмета на Община Джебел относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Джебел, считано от 21.05.2020 до 14.06.2020г. [публ: 21.05.2020г.]
4. Заповед № 857/21.05.2020г. на кмета на Община Джебел относно възстановяне на основната дейност на общинските детски градини на територията на община Джебел считано от 1 юни 2020 г., при изпълнение на „Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца“ [публ: 21.05.2020г.]
5. Заповед № 852/18.05.2020г. на кмета на Община Джебел относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Джебел, считано от 14.05.2020 до 14.06.2020г. [публ: 18.05.2020г.]
6. Заповед № 843/14.05.2020г. на кмета на Община Джебел относно въвеждане на временни противоепидемични мерки в административните сгради на Община Джебел, считано от 14.05.2020 до 14.06.2020г. [публ: 14.05.2020г.]
7. Заповед № 842/14.05.2020г. на кмета на Община Джебел относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Джебел, считано от 14.05.2020 до 14.06.2020г. [публ: 14.05.2020г.]
8. Заповед №825 от 05.05.2020г. относно намаляване на разстоянието между масите на търговските площи от 2,5 на 1,5 метра [публ. 05.05.2020г.]
9. Заповед №823 от 05.05.2020г. относно допускане на посещенията на търговски площи на открито. [публ. 05.05.2020г.]
10. Заповед №822 от 04.05.2020г. относно премахване на задължението за носене на маски на открито [публ. 04.05.2020г.]
11. Заповед №821 от 04.05.2020г. относно допускане на посещенията във всички обособени места с паркова среда извън населените места и планини. [публ. 04.05.2020г.]
12. Заповед №820 от 04.05.2020г. относно допускане на провеждането на обученията от учебните центрове за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и правилата за индивидуален спорт на открито на територията на община Джебел. [публ. 04.05.2020г.]
13. Заповед № 984/22.06.2020 год., с която се определят Мерки за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Джебел
14. Заповед №781 от 16.04.2020г. касаеща водачи на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада на територията на община Джебел. [публ. 16.04.2020г.]
15. Заповед №769 от 13.04.2020г. касаеща водачи на транспортни средства, превозващи земеделски работници, земеделски производители и техните работодатели
16. Заповед №768 от 12.04.2020г. относно задължителното носене на защитни маски на обществени места
17. Заповед №767 от 12.04.2020г. относно преустановяване на функционирането на Общински пазар за селскостопански стоки на 12.04.2020 и от 16.04.2020г до второ нареждане
18. Заповед №756 от 08.04.2020г. относно разрешаване на кооперативните и фермерските пазари на територията на община Джебел
19. Заповед №693 от 19.03.2020г. относно алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условия на епедемично разпространение на COVID – 19
20. Заповед №668 от 13.03.2020г. относно въвеждане на противоепидемични мерки до 29.03.2020г.
21. Заповед №286 от 07.03.2019г.
Относно: недопускане на разгласяване на информация, класифицирана като служебна тайна
22. Заповед №300 от 09.03.2019г.
Относно: относно определяне списъка на длъжностите, задачите и категориите информация създавани, обработвани и съхранявани в Об А-Джебел, определени като служебна тайна
23. Заповед № 1033/ 01.07.2020г. за утвърждаванена Етичният кодекс
24. Заповед за инструкция за деловодна дейност
25. Заповед от 08.10.2020
26. Заповед №1443/16.10.2020г. – отказ за извършване на дерегистрация по постоянен адрес
27. Заповед № 1457 от 22.10.2020г.
28. Заповед № 39 от 12.01.2021г.
29. Заповед №167от 28.01.2021г. на кмета на Община Джебел по чл.99б от ЗГР и във връзка с
Решение №17/21.01.2021г. на Административен съд- Кърджали
30. Заповед № 282 от 05.02.2021г. за заличаване на адреси
31. Заповед № 675/11.05.2021г. на Кмета на община Джебел за комисия изпълняваща задълженията си в съответствие с Правила за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова или материална помощ на нуждаещите се лица и семейства на територията на община Джебел, приети на заседание на Общински съвет – Джебел с Решение № 182 от Протокол №16 /22.04.2021 год.
32. Заповед № 95/08.02.2022г. за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии
33. Заповед №597 от 24.06.2022 на кмета на община Джебел по чл. 99б от ЗГР – публ. 24.06.2022г.
34. Заповед №637 от 04.07.2022 година на кмета на община Джебел за заличаване на адресна регистрация – публ. 04.07.2022г.
35. Заповед №1482 от 16.12.2022 година на кмета на община Джебел за определяне на Съвет по въпросите на социалните услуги – публ. 06.01.2023 г.
36. Заповед №574 от 02.06.2023 год. на Кмета на община Джебел за назначаване на комисия – публ. 05.06.2023 г.
37. Заповед №692 от 26.06.2023 год. на Кмета на община Джебел – публ. 26.06.2023 г.
38. Заповед №875 от 20.07.2023 г. на Кмета на община Джебел за назначаване на комисия по чл. 99б от ЗГР – публ. 20.07.2023 г.
39. З-д № 971 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
40. З-д №970 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
41. З-д №969 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
42. З-д №968 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
43. З-д №967 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
44. З-д №966 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
45. З-д №965 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
46. З-д №964 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
47. З-д №963 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
48. З-д №962 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
49. З-д №961 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
50. З-д №960 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
51. З-д №959 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
52. З-д №958 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
53. З-д №957 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
54. З-д №956 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
55. З-д №955 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
56. З-д №954 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
57. З-д №953 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
58. З-д №952 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
59. З-д №951 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
60. З-д №950 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
61. З-д №949 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
62. З-д №948 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
63. З-д №947 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
64. З-д №946 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
65. З-д №945 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
66. З-д №944 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
67. З-д №943 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
68. З-д №942 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
69. З-д №941 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
70. З-д №940 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
71. З-д №939 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
72. З-д №938 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
73. З-д №937 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
74. З-д №936 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
75. З-д №935 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
76. З-д №934 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
77. З-д №933 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
78. З-д №932 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
79. З-д №931 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
80. З-д №930 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
81. З-д №929 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
82. З-д №928 от 31.07.2023г. за деригистрация – публ. 31.07.2023 г.
83. Заповед №972 от 31.07.2023 г. за отказ за заличаване на адресна регистрация – публ. 31.07.2023 г.
84. Заповед №973 от 31.07.2023 г. за отказ за заличаване на адресна регистрация – публ. 31.07.2023 г.
85. Заповед №974 от 31.07.2023 г. за отказ за заличаване на адресна регистрация – публ. 31.07.2023 г.
86. Заповед №1305 от 23.10.2023 година за назначаване на комисия по чл. 99б от ЗГР – публ. 23.10.2023 г.
87. Заповед № 1772 /20.12.2023 г. на Кмета на община Джебел за Устройственият правилник на общинска администрация Джебел – публ. на 02.01.2024.г.
88. Заповед №77 от 15.01.2024 година за обявяване на конкурс за Началник отдел „Култура, спорт и туризъм”– публ. 15.01.2024 г.
89. Заповед №78 от 15.01.2024 година за обявяване на конкурс за Началник отдел „Общинска собственост, транспорт, горско стопанство, екология и чистота”– публ. 15.01.2024 г.
90. Заповед №88 от 17.01.2024 г. на Кмета на община Джебел за назначаване на комисия по чл. 99б от ЗГР – публ. 17.01.2024 г.
91. Заповед №122 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
92. Заповед №123 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
93. Заповед №124 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
94. Заповед №125 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
95. Заповед №126 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
96. Заповед №127 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
97. Заповед №128 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
98. Заповед №129 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
99. Заповед №130 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
100. Заповед №131 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
101. Заповед №132 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
102. Заповед №133 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
103. Заповед №134 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
104. Заповед №135 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
105. Заповед №136 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
106. Заповед №137 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
107. Заповед №138 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
108. Заповед №139 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
109. Заповед №140 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
110. Заповед №141 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
111. Заповед №142 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
112. Заповед №143 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
113. Заповед №144 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
114. Заповед №145 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
115. Заповед №146 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
116. Заповед №147 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
117. Заповед №148 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
118. Заповед №149 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
119. Заповед №150 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
120. Заповед №151 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
121. Заповед №152 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
122. Заповед №153 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
123. Заповед №154 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
124. Заповед №155 от 26.01.2024 г. за деригистрация – публ. 26.01.2024 г.
125. Заповед №157 от 26.01.2024 г. на Кмета на община Джебел за учредяване на КУТ публ. – 26.01.2024 г.