Община Джебел се намира в континентално-средиземноморската климатична област. Климатът на община Джебел е преходно средиземноморски с характерни топло лято и мека зима, сравнително малката годишна температурна амплитуда, есенно-зимният максимум на валежите и липсата на ежегодно устойчива снежна покривка.

Средната стойност на годишната температура на въздуха в община Джебел варира в границите между 11,0 °C и 13,0 °C. Средните юлски температури са около 24 °C, а средните януарски температури за общината са около 0 °C.

По данни от метеорологична станция – Джебел регионът на общината се характеризира с голяма продължителност на слънчево греене – 2240-2249 часа с максимуми за месеците юли и август.

Преобладаващите ветрове са североизточните, югозападните и северните. През студеното полугодие често духат ветрове с фьонов ефект, а през топлото полугодие фьоновите ветрове се явяват във вид на суховеи.

Регионът на община Джебел се характеризира със средногодишно количество 824 мм, значително над средното за страната. Максимумът на валежите е през месеците декември, януари, февруари и март, което се дължи на преходно-средиземноморския климат. Минимумът на валежите е през месеците юни, юли и август, като понякога настъпват продължителни засушавания.

Снежната покривка пада през първата половина на декември, януари и февруари, но не се задържа дълго. Общо за района над 40 % от валежите падат през периода ноември-февруари. През целия летен сезон регионът получава средно 130 мм валеж.