Отчети на Общински съвет – Джебел, мандат 2019-2023

 № Дата на заседанието на Общински съвет
Изтегли
1.
Отчет от Сейфи Мехмедали – Председател на Общински съвет – гр. Джебел за дейността на Общински съвет – Джебел и неговите комисии за периода 01.01.2020г. – 30.06.2020г.