Преобладаващи на територията на община Джебел са излужени канелени горски почви, както и оподзолени канелени горски почви. Хумусния им хоризонт е тънък, добре структуриран. Почвеното разнообразие е значително. Във височина се среща преходния тип канелено-кафяви горски почви. В най-високите части на Жълти дял, където има ограничени площи широколистни гори са разпространени кафяви горски почви.

В ниската част на долината на река Върбица върху речните наноси са развити азонални алувиални почви, които се отличават с лек песъклив-глинест състав.