Според ландшафтното райониране територията на община Джебел е разположена в Източно-родопската подобласт, чиято физикогеографската структура се характеризира с хълмист релеф, което я отличава от останалата част на Родопския масив. Средната надморска височина на подобластта е около 330м.

Подобластта се разделя на три района, като община Джебел се включва в Средносарлинския район. Той заема по-голямата част от Източните Родопи, където през неогена се проявила интензивна вулканична дейност, дало силно отражение върху общия облик на релефа.

Районът има подчертан хълмисто-ридов характер. Хълмистите земи обхващат 83% от територията му, а низините – 10%. От югоизточния склон на главното хидрогеографско било на Западните Родопи се отделя обезлесения рид Жълти дял, който служи за естествена граница между община Джебел и община Ардино и община Кърджали. Склоновете на Жълти дял се спускат стръмно към долината на река Арда и полегато към долината на река Върбица.

Най-високият връх Алада се издига над безлесните урвести склонове на 1241 м. височина. На югоизток от него се спуска широкия Устренски рид с най-висок връх Устра.