Естествените гори в региона на община Джебел са издънкови – от зимен дъб, блатун, космат дъб, келяв габър и др. По изкуствен път са създадени големи комплекси от иглолистни култури – главно от черен и бял бор.

По поречието на Джебелска река са създадени и тополови култури. Най-масовите залесявания в участъка са извършвани в периода 1960-1970 година, като залесяването е комбинирано с различни противоерозионни технически мероприятия – баражи, каменни прагове, биоплетове.