На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 1 от НРПУРОИОД и Решение № 18/27.11.2023 г.  на ОбС – Джебел, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

ОБЯВЯВА:

        I. Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, както следва:

 

  1. Лекарски кабинет в западната половина от първи етаж на Поликлиника                            гр. Джебел, самостоятелна обособена част с полезна площ 32.50 кв. метра, актуван с Акт за публична общинска собственост №574/15.08.2016 г., с първоначална месечна наемна цена за търг 63,38 лв. (шестдесет и три лева, тридесет и осем стотинки) без ДДС. Имотът се отдава под наем за срок от 1 (една) година, с предназначение – развиване на медицинска дейност.
    II. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация – Джебел на 08.01.2024 г. (понеделник) от 12.00 часа.

        III. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация всеки работен ден от 22.12.2023 г. до 05.01.2024 г. (16.00 часа) срещу такса от 36.00 лв. (тридесет и шест лева), с включен ДДС платима в касата на Общината.

IV. Депозит в размер на 10% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по банковата сметка на Община Джебел: IBAN: BG22DEMI92403300044825 – “Търговска банка Д” АД – гр. Джебел до 05.01.2024 г.

V. В случай, че не се явят кандидати повторен търг ще се проведе на 15.01.2024 г. на същото място, час и при същите тръжни условия.

VI. Оглед на имота може се извършва всеки работен ден до 05.01.2024 г. от 09:00 до 16:00 часа, с представител на Oбщината, след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

 

За справки и информация – 03632/89 09;  Общинска администрация – Джебел,               гр. Джебел, ул. „Еделвайс” № 19, отдел „ОСГС” (стая №22).

 

НЕДЖМИ АЛИ

Кмет на Община Джебел