Община Джебел не спада към екологично застрашените зони, така наречените „горещи точки“. По тази причина не съществуват пунктове за контрол на качеството на въздуха, включени в националната мрежа за мониторинг на качеството на атмосферния въздух.
Източници на емисии на фини прахови частици във въздуха на територията на общината са автомобилният транспорт и емисиите от битовото отопление.
Над 90 % от домакинствата се отопляват на твърдо гориво през зимния сезон. Проблемите на бита се отразяват неблагоприятно на въздуха.
На второ място са мерки за намаляване емисиите от транспорта. Те включват текущ и основен ремонт на пътната настилка на най-натоварените транспортни артерии, осъществяване на зимното снегопочистване със специализирани препарати за третиране на снежната покривка и изготвяне и прилагане на нов план за организация на движението.
На трето място са мерки за намаляване емисиите от неорганизирани източници. Те включват увеличаване на уличното озеленяване, създаване на нови тревни площи.
В община Джебел няма промишлени обекти – значими източници на замърсители на въздуха, в резултат на това не са констатирани екстремни ситуации или други данни за замърсяване на приземния атмосферен слой.