Община Джебел се отличава със сравнително чиста и съхранена природа. 

Едно от изключителните предимства на общината е високата екологична чистота на земята и природата, което се дължи на отсъствието на големи замърсяващи производства. 

В резултат на това не са констатирани екстремни ситуации или други данни за опасно замърсяване на околната среда.

Община Джебел не спада към екологично застрашените зони, така наречените „горещи точки“. По тази причина не съществуват пунктове за контрол на качеството на въздуха, включени в националната мрежа за мониторинг на качеството на атмосферния въздух.

Като източници на емисии от фини прахови частици във въздуха на територията на общината са автомобилният транспорт, емисиите от битовото отопление и емисиите от неорганизирани източници.

Мерките за контролиране на вредните емисии включват текущ и основен ремонт на пътната настилка на най-натоварените транспортни артерии, осъществяване на зимното снегопочистване със специализирани препарати за третиране на снежната покривка, както и увеличаване на уличното озеленяване и създаване на нови тревни площи. 

Горите предлагат условия за развитие на екологичен туризъм, както и за развитие на производството на бързо растящи видове гори и посадъчен материал.

Община Джебел има влязла в сила и актуална Общинска програма за управление на отпадъците на територията на общината, за периода от 2016 г. – 2020 г., която има за цел предотвратяване и минимизиране образуването на отпадъци, както и степента на тяхната опасност. Също така е приета и Наредба за поддържане и опазване на чистотата чрез екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Джебел.

Приоритетно се работи за овладяване популацията на безстопанствените кучета, прилагайки хуманни мерки по Програма овладяване популацията на безстопанствените кучета в територията на община Джебел 2019- 2024 год. 

На територията на общината, на територията на горския фонд се намират два защитени природни обекта:

Резерват “Калето“ – скални образувания върху площ от 224 дка в землището на с. Устрен. Там се намира и средновековната крепост „Устра“.

Резерват “Чамлъка“ -най-малкият от четирите резервата, разположени в Източните Родопи. Площта му е едва 30 дка . Разположен е в землището на с. Воденичарско и отстои на около 800 м от кариерата за добив на перлит, в близост до природния феномен “Счупената планина“ . Надморската му височина е 450 м. има североизточно изложение и наклон около 15 градуса. Основната скала е пясъчник, почвата е канелена горска. Създаден е с цел съхраняване на естествената черноборова гора – реликтен остатък от старата растителност, която в момента е обиколена от широколистни горски формации.

Интерес представляват вековните дървета – летен дъб находят се в селата Телчарка и Мишевско, както и цер в с.Плазище, обявени за защитени от Закона за защита на природата.

Санитарната сеч е предвидена във всички насаждения и култури, в които са установени заболели и повредени дървета.

Екологичният ефект от предвидените лесовъдни мероприятия се изразява в следното:

  • увеличава се залесената площ , което е от значение както за подобряване на общата продуктивност на гората, така и за подобряване на микроклимата в района;
  • извършването на огледните и санитарни сечи ще подобри качеството на дървостоите и здравословното им състояние;
  • ще се увеличат защитните, водоохранителните и водорегулиращите функции на насажденията, а така също и условията за растеж.

 

На територията на горскостопанските участъци на територията на Община Джебел не се наблюдават масово активни ерозионни процеси.