ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Отдел „Деловодно обслужване“ към дирекция „Административно обслужване“ в Община Джебел е административното звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация и искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, както и за връчване на информацията по издадено решение за конкретно заявление/искане.

Заявления за достъп до обществена информация се приемат:

*  Всеки работен ден от 8.15 до 17.15 часа в “ Център за административно обслужване“ на Община Джебел, ул. „Еделвайс” № 19;

* На и-мейла на Община Джебел : kmet_dj@abv.bg , kmet@dzhebel.bg    ;

* Чрез системата за сигурно електронно връчване;

* Чрез платформата за достъп до обществена информация https://pitay.government.bg


КАТЕГОРИИ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЩИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

Видове обществена информация

Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация

Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор

Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп

 

  Заповед №232 от 14.02.2024 г. на кмета на община Джебел за категориите информация,
подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на община Джебел – дата на публ. – 14.02.2024 г.
  Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата
на дейност на община Джебел, както и форматите, в които е достъпна – дата на публ. – 14.02.2024 г.
  Заповед №287 от 29.03.2023 г. на кмета на община Джебел за категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на община Джебел – дата на публ. – 29.03.2023 г.
  СПИСЪК на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на община Джебел, както и форматите, в които е достъпна – дата на публ. – 29.03.2023 г
  Заповед №253 от 25.03.2022 г. на кмета на община Джебел
за категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на община Джебел – дата на публикуване 28.03.2022 г.
  СПИСЪК на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на община Джебел, както и форматите, в които е достъпна – дата на публикуване 28.03.2022 г.
  СПИСЪК на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на община Джебел, както и форматите, в които е достъпна – дата на публикуване 30.03.2021 г.
  Заповед №442 от 30.03.2021 г. на кмета на община Джебел


НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

 

  Заповед № 256/28.03.2022 г. на кмета на Община Джебел относно изменение на Вътрешните правила за достъп до обществена информация и предоставяне на информация
от обществения сектор за повторно използване в Община Джебел – публикуван на 28.03.2022 г.
  Достъп до информация – описание
  Вътрешните правила за достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване в Община Джебел -Изменен със Заповед №256/28.03.2022 г. – публикуван на 28.03.2022 г.
  Приложения / Бланки за достъп до обществена информация /
  норматив за разход за предоставяне на информация по ЗДОИ 28.03.2022
  Заповед № 1856 от 31.12.2021г. на Кмета на община Джебел за определяне на помещение по ЗДОИ
  Заповед № 760/09.04.2020 г. на кмета на Община Джебел относно утвърждаване на Правила за достъп до до обществена информация в Общинска администрация Джебел

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЗДОИ

  Годишен отчет по ЗДОИ за 2023 г. – публ. на 04.01.2024 г.
  Годишен отчет за 2022 г. – публ. на 11.01.2023 г.
  Годишен отчет за 2021г. – публ. на 11.01.2022г.
  Годишен отчет за 2020г.
  Годишен отчет за 2019г.
  Годишен отчет за 2018г.
  Годишен отчет за 2017г.
  Годишен отчет за 2016г.

РЕГИСТРИ

  Регистър на заявленията за достъп до обществена информация в община Джебел за 2023 г.
  Регистър на заявленията за достъп до обществена информация в община Джебел за 2022 г.
  Регистър на заявленията за достъп до обществена информация в община Джебел за 2021 г.
  Регистър на заявленията за достъп до обществена информация в община Джебел за 2020 г.
  Регистър на заявленията за достъп до обществена информация в община Джебел за 2019 г.

 

Програма Достъп до Информация  –  https://www.aip-bg.org/ 

 

Резултати от проучването на активна прозрачност за 2024 г.