Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3 – 2021г.

№ по ред

Име, фамилия

Длъжност

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.1/приложение 1/

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.3/приложение 2/

71 Илхан Алиосман Мл. специалист ОС №71/22.01.2021
Декларация
72 Бюлент Ахмед Началник Отдел „ОСГС“ №72/19.04.2021
Декларация
73 Христо Тодоров Секретар на МКБППМН №73/28.05.2021
Декларация
74 Серкан Мустафа Младши специалист №74/29.09.2021
Декларация