Р Е Г И С Т Ъ Р

На декларации по чл. 35, ал.1, т. 2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на лица по § 2 , ал. 1, т. 1, т.2, т.3 и т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ – ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖЕБЕЛ ЗА 2019 ГОД.  

 

Дата Трите имена длъжност Чл.35, ал.1,т.2

Част 1

Чл.35,

ал.1,т.2

Част 2

Чл.35, ал. 1, т. 4
1. 12.06.2020г. Сейхан Ахмед Хасан Старши специалист да Изтегли
2. 12.06.2020г. Бедри Реджеб  Дурмуш Старши специалист да Изтегли
3. 12.06.2020г. Надежда Руменова Георгиева Старши специалист да Изтегли
4. 12.06.20220г. Йозлем Осман Мустафа Старши специалист да Изтегли
5. 12.06.20220г. Минка Ангелова Крумова Старши специалист да Изтегли
6. 12.06.20220г. Селяетин Мюмюн Хасан Кметски наместник да Изтегли
7. 12.06.20220г. Ремзие Адем Хашим Старши счетоводител да Изтегли
8. 12.06.20220г. Айгюл Улви Камбер Старши специалист да Изтегли
9. 12.06.20220г. Катя Асенова Кисьова Старши специалист да Изтегли
10. 12.06.20220г. Василка Стоянова Симитчиева Началник отдел да Изтегли
11. 12.06.20220г. Гюлшен Фаик  Махмуд Счетоводител-касиер ЛС да Изтегли
12. 12.06.20220г. Петя Иванова Николова Старши специалист да Изтегли
13. 12.06.20220г. Людмила Ивановна Асенова Гл специалист Бюджет и ЧР да Изтегли
14. 12.06.20220г. Мюмюн Селеяетин Хасан Старши специалист да Изтегли
15. 12.06.20220г. Мехмед Мюмюн Халил Кметски наместник да Изтегли
16. 12.06.20220г. Шенгюл Яшар Хасан Старши специалист да Изтегли
17. 12.06.20220г. Фатме Али Ахмед Старши специалист да Изтегли
18. 12.06.20220г. Веско Валентинов Павлов Кметски наместник да Изтегли
19. 12.06.20220г. Юсеин Мохамед Махмуд Старши специалист да Изтегли
20. 12.06.20220г. Йълдъз Ешреф Ахмед Старши специалист да Изтегли
21. 12.06.20220г. Мутлу Икбал Хашим Началник отдел – ВрИД да Изтегли
22. 12.06.20220г. Айнур Мюмюн Бекир Младши специалист да Изтегли
23. 12.06.20220г. Бейсим Давуд  Алиосман Кметски наместник да Изтегли
24. 12.06.20220г. Айлин Юмер  Дурхан Старши специалист да Изтегли
25. 12.06.20220г. Виждан Рафик Сюлейман Главен специалист да Изтегли
26. 12.06.20220г. Сюлейман Юсуф Сюлейман Старши специалист да Изтегли
27. 12.06.20220г. Гюлчехра Мюмюн Мехмед Старши специалист да Изтегли
28. 12.06.20220г. Мустафа Сюлейман Сюлейман Кметски наместник да Изтегли
29. 12.06.20220г. Тюлай Васви Юсуф Старши специалист да Изтегли
30. 12.06.20220г. Шенер Лютви Исмаил Старши специалист да Изтегли
31. 94Н-00-64/ 12.06.20220г. Нермин  Рамадан Мехмедали Младши специалист да Изтегли
32. 12.06.20220г. Юксел Рамадан Мехмед Директор – ВрИД да Изтегли
33. 12.06.20220г. Мустафа Салимехмед Мехмед Старши специалист да Изтегли
34. 12.06.20220г. Ерол Юсеин Дурмуш Старши специалист да Изтегли
35. 12.06.20220г. Назъм Хасан Мехмед Старши специалист да Изтегли
36. 12.06.20220г. Зихни Фаик  Салим Главен специалист  да Изтегли
37. 12.06.20220г. Сайфе Керим Халил Старши счетоводител да Изтегли
38. 12.06.20220г. Рамадан Лютви Мехмед Старши специалист да Изтегли
39. 12.06.20220г. Шехрибан Сюлейман Али Старши счетоводител да Изтегли
40. 12.06.20220г. Фами Мехмед Мехмед Старши специалист да Изтегли
41. 12.06.20220г. Гювен Наджи Сали Старши специалист да Изтегли
42. 12.06.20220г. Али Тургай Мехмед Директор – ВрИД да Изтегли
43. 12.06.20220г. Гюнер Ниязи Муса гл.спец. ССИ и „ОМП“ГЗ да Изтегли
44. 12.06.20220г. Елис Джахит Махмуд Старши специалист да Изтегли
45. 12.06.20220г. Нергюл Хюсеин Юсеин Педагог в ЦПЛР ОДК да Изтегли
46. 12.06.20220г. Гюлчирай Басри Дурхан Социален работник да Изтегли
47. 12.06.20220г. Дурджан Байрамали Муса Педагог в ЦОП да Изтегли
48. 15.06.2020 г. Февзи Мюмюн Реджеб Старши специалист да Изтегли
49. 15.06.2020 г. Леман Бирол Ахмед Мл.спец да Изтегли
50. 15.06.2020 г. Фатмегюл Джемил Мурад Мл.спец.ОС да Изтегли
51. 15.06.2020 г. Олга Григоревна Чолакова ЦПЛР ОДК гр.Джебел да Изтегли
52. 12.06.2020г. Педрие Сейхан Мюмюн педагог да Изтегли
53. 12.06.2020г. Джемиле Керим Ахмед педагог да Изтегли
54. 12.06.2020г. Фирдес Рашид Мехмед Директор на ЦОП да Изтегли
55. 15.06.2020 Чийдем Ерджан Юсуф учител да Изтегли
56. 15.06.2020 Юсеин Мустафа Мюмюн учител да Изтегли
57. 16.06.2020г. Есра Халюк Ахмед Старши специалист да Изтегли
58. 01.07.2020г. Фикрет Юсеин Емурла Старши специалист да Изтегли
59. 03.07.2020 г. Джейлан Феим Сюлейман Главен специалист  да Изтегли
60 13.07.2020 Гюлай Фикрет Бекир Младши специалист да Изтегли
61 03.08.2020 Бехчет Мустафа Салиф Младши специалист да Изтегли
62 02.10.2020 Сюлейман Салиф Главен специалист да Изтегли
63 11.11.2020 Невена Башева Старши специалист да Изтегли
64 11.12.2020 Гьокчен Емин Юристконсулт да Изтегли

 

СПИСЪК НА НЕПОДАДЕНИ В ЗАКОНОУСТАНОВЕН СРОК ПРЕД КМЕТА НА ОБЩ. ДЖЕБЕЛ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

 

Трите имена ДЛЪЖНОСТ
1. Мюмюн Ахмед Кабул Директор ОДК