З А П О В Е Д

№ 1369

гр. Джебел, 17.09.2020  год.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Предписания с изх. №358/17.09.2020 г.и изх. №ЗП-00-68/16.09.2020 г. на РЗИ Кърджали за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки във връзка с доказан случай на COVID – 19 на служител в Общинска администрация – Джебел

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Да се отложи насрочената за 18.09.2020 г. от 12.00 часа процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост, а именно:

ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ЗАПОВЕД ТУК!