Т Е Х Н И Ч Е С К О   О П И С А Н И Е

 

на ПИ с идентификатор 20746.503.1443 по КККР на град Джебел / УПИ VI в кв. 71 по

ПУП на гр.Джебел/кв. „Прогрес“,  на пътя за село Великденче

В ситуационно отношение имота тангира на юг и запад с поземлен имот №20746.503.1444, представляващ дере, на север с поземлен имот №20746.503.1472, предвиден за улица и  на изток с поземлен имот №20746.503.1458, предвиден за ниско застрояване (до 10м). Новопроектираната сграда трябва да е ситуирана, спазвайки ограничителните отстояния от 3м. от към съседните имоти и 5м. към дъно на имота

Технически характеристики на имота:

Имотът е с площ 684 м2 с начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10м).

Максимална разрешена застроена площ(ЗП) – 410,4 м2(до 60%)

Максимална разрешена разгърната застроена площ(РЗП) – 820,8 м2 (до 1.2 Кинт)

Минимална площ за озеленяване – 273,6 м2(мин 40%)

Максимална разрешена етажност и височина – 3 ет.(10 м.)