Т Е Х Н И Ч Е С К О     О П И С А Н И Е

на ПИ с идентификатор 20746.503.1551 по КККР на град Джебел / УПИ XX в кв. 64

по ПУП на град Джебел/ кв. „Прогрес“ на пътя за село Воденичарско

В ситуационно отношение имота тангира на юг с поземлен имот №20746.503.1552,  предвиден за електроенергийно производство, на югозапад  с поземлен имот №20746.503.1550 предвиден за ниско застрояване(до 10 м.), на югоизток и северозапад с поземлен имот №20746.503.1472, предвиден за улица, на изток с поземлен имот №20746.503.1554, предвиден за ниско застрояване(до 10 м.), на североизток с поземлен имот №20746.503.1553, предвиден за ниско застрояване до (до 10 м.). Новопроектираната сграда трябва да е ситуирана, спазвайки ограничителните отстояния от 3 м. от към съседните имоти.

Технически характеристики на имота:

Имотът е с площ 652 м2 с начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10м).

Максимална разрешена застроена площ(ЗП) – 391,2 м2(до 60%)

Максимална разрешена разгърната застроена площ(РЗП) – 782,4 м2 (до 1.2 Кинт)

Минимална площ за озеленяване – 260,8 м2(мин 40%)

Максимална разрешена етажност и височина – 3 ет.(10 м.)