ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2021 ГОДИНА

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.38, ал.4 от Наредбата за условията  и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Джебел, Председателят на Общински съвет – Джебел

КАНИ

местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2021 ГОДИНА.

Обсъждането ще се проведе на    24.08.2022 година (Сряда)  от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет –Джебел.

Мнения, препоръки и становища по публичното обсъждане могат да се изпращат на следната електронна поща:obs_dzhebel@abv.bg, както и да бъдат входирани в деловодството на община Джебел.


С уважение,

инж. Сейфи Мехмедали (п)
Председател на Общински съвет -Джебел