На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл. 43, ал. 1 и от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Джебел, Решение №92/29.06.2020 г. на ОбС-Джебел, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

О  Б  Я  В  Я  В  А :

 

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните МПС и движими вещи: ВИЖ ЦЯЛАТА ОБЯВА!