Икономическа активност и заетост

Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени години, които са заети или безработни и по същество определя параметрите на работната сила. 

По данни след  последното преброяване в община Джебел се наблюдава благоприятна структура на населението по икономическа активност: 66.3% са икономически активните лица, а 33.7% са икономически неактивните. Това е индикатор за пълноценното оползотворяване на трудовия потенциал на населението и се явява значима предпоставка за социално-икономическото развитие на общината. При сравнения и анализ на пазара на труда най-често се изчисляват показатели за възрастовата група 15-64 навършени години.

Разпределението на заетите лица в общината по сектори на икономиката е следното: първичен сектор (включващ икономическите дейности по НОК – Селско, ловно и горско стопанство: Рибно стопанство) – 57,3 % от всички заети; вторичен сектор (Добивна промишленост; Преработваща промишленост; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода; Строителство) -13,80%; третичен сектор (включващ всички останали икономически дейности) – 28,9%.

Заетостта на населението на територията на общината отраслово е както следва: Отрасъл Индустрия – 250 лица, Шивашки услуги – 385 лица, Строителство – 85 лица, Транспорт – 42 лица, Търговия – 84 лица;

Безработица:

Местният пазар на труда на територията на община Джебел се характеризира с ниска диверсификация в сравнение с други общини. Това е отрицателен икономически показател, който е пречка за повишаване качеството на жизнената и бизнес среда. 

Особена рискова група е тази на регистрираните безработни лица без специалност и без образование (основно или по-ниско), която е неконкурентноспособна на пазара на труда, като в нея влизат предимно лица от социално слабите семейства, което се оказва още по-голям проблем. 

През последните години процентът на безработицата за Община Джебел е  както следва: 2017г.18,01%, 2018г.- 16,78%, 2019 18,70%.  

Към края на месец февруари 2020г.: 19,02%.

Средната работна заплата за общината към 31.12.2019г. е 685.00 лв.

Брой регистрирани към 31.03.2020г.-  579 лица, от които:

Регистрирани безработни младежи до 29 години  към 31.03.2020 г. са:  29лица ;

По пол: 228 Мъже и 351 жени

По образование:

– с начално образование: 55лица; – основно образование: 303 лица; – със средно образование: 191лица; – с висше образование: 30 лица.

 По локация:

– 155 лица в гр. Джебел  и 424 лица  в селата.

По данни от Дирекция „Бюро по труда” – гр. Момчилград, филиал – Джебел най- засегнати от безработицата са лицата над 50 годишна възраст.

Делът на безработните лица – жени е по-висок от колкото на мъжете.

В община Джебел безработните лица са включени в програми за заетост и обучение: Проекти „Топъл обяд“ -2020 – целева програма и „Личен асистент“, както и два проекта които се реализират чрез МИГ Ардино-Джебел: „Комплексни грижи в домашна среда на територията на Община Джебел  и „Достъп до обучения и заетост на територията на Община Джебел ;

Средногодишното равнище на безработицата в община Джебел е 18.10%  за 2019 г„ което е по-високо от средногодишното за област Кърджали (5,6%) и за страната (5.8%).

Промишлени предприятия

Преработващата промишленост е водещ структуроопределящ сектор в местната икономика на община Джебел, което определя стопанският профил на общината като индустриално аграрен с преобладаващо водещо място на промишлеността. 

Едни  от структуроопределящите предприятия на територията па община Джебел са:

   •  „Джебел – 96“ ООД с предмет на дейност производство на машиностр.изделия;
   • „Кяшиф“ ЕООД с предмет производство на машиностроителни изделия. Предприятието произвежда хидравлични цилиндри. Следва да се посочи, че двете предприятия са с изградена самостоятелна инсталация за снабдяване и ползване на природна газ.
   • Фирмите „Идеалфешън“ ООДСтоун текстайл ООДТекстил интернешънъл ООД и Флаштекстил ООД с предмет производство на дамско облекло за вътрешния и външния пазар. 
   • Предприятие „Мусан“ ООД с предмет месопреработване;
   • Предприятие „Пашов“ ООД с предмет млекопроизводство;

 

Услуги

Основната дейност в сферата на услугите е в търговията, ресторантьорството. хотелиерството, комунални услуги. Този сектор се развива динамично.  

Търговската мрежа в града включва – 60 броя търговски обекти, от които:

магазини за хранителни стоки – 20 броя, магазини за нехранителни стоки – 25 броя и заведения за обществено хранене – 15 броя.

Фирми осъществяващи обществен превоз на територията на община Джебел със седалище в гр. Джебел и селата:

„Снежанка“ ЕООД –  извършва дейност с 5 МПС  автобуси;

ЕТ „Сечкин Травел Туризъм“ – дейност с 7 МПС автобуси; 

ЕТ „ФИС- Филчо Кехайов“ – дейност с 5 МПС автобуси;

 „Джебел туризъм“ ООД –  дейност с 5 МПС автобуси.

Таксиметрови услуги извършват 14 физически и юридически лица.

Сектор услуги е най динамичният отрасъл от икономиката на общината. Икономическата активност е в пряка зависимост с относителните показатели за заетост и безработица на територията на Община Джебел. Също така, всяка промяна в демографският фактор неминуемо се отразява на икономическият и бизнес климат на местно ниво.  

Селско стопанство

В общата площ на територията на Община Джебел се включват :

76 486 дка. земеделски фонд

139 104 дка. горски фонд

8 001 дка. урбанизирани територии

2 097 дка. други територии

Земеделският фонд включва:

              56.26% обработваема земя и 20.34% мери и пасища.

Земеделската земя в общината по данни на ОС „Земеделие и гори“- Джебел е 76 486 дка / отчетен размер на използваната земеделска площ (ИЗП) или една трета от общата площ на общината. По начин на трайно ползване 45.5% са ниви, 41.5% – ливади, пасища и мери, 8.3% – трайни насаждения. 

Средният размер на използваната земеделска площ в община Джебел е 3.1 дка при среден размер за страната от 101.3 дка. 

Стопанствата, които обработват над 300 дка ИЗП са 5 бр. и обхващат 3% от общата ИЗП на областта. Земеделските стопанства, които обработват до 10 дка, са 23 038 бр. (17588 до 3 дка) обработват 69,3% от ИЗП.

Преобладаващия дял на малките парцели земя определено спъват конкурентоспособността на отрасъла.

Показател Данни
Земеделски земи, дка 37300
Обработваеми земи, дка 7000
Пустеещи земи, дка 30330

Растениевъдство

Даденостите в общината – малки и разпокъсани площи за тютюнопроизводство и изключително ръчния труд не позволяват да се създадат сдружения на тютюнопроизводителите при изгодни икономически условия.
Като тенденция  се очертава драстичен и траен спад в тютюнопроизводството, вследствие неговата нерентабилност, което от своя страна води до естествена липса на заинтересованост от страна на населението на общината за ангажиране в този отрасъл. За сравнение през 2019 г. са били сключени 25 договора за производство и продажба на тютюни, а през 2020 г. сече са 19 договора. От реколта 2019 г. са произведени и изкупени общо13959 кг. тютюн.

Отглеждат се почти всички зеленчукови култури за задоволяване собствените нужди на домакинствата. На територията на общината има условия – подходящи земеделски площи за отглеждане на зеленчукови култури. Като по-значителни са налице насаждения от царевица за зърно, фасул, картофи, домати, пипер, дини, пъпеши, краставици. 

През последните години се засилва и оранжерийното производство, като по програма „Млад фермер“ са създадени по площ 0.8 ха оранжерийни конструкции.

Отглеждането на овощни култури в община Джебел е все по-застъпено в сравнение с близкото минало, когато бе със символичен характер, основно за лично самозадоволяване. Отглеждат се сливи – 4.6 ха, ябълки – 4.4 ха, орехи – 2ха, круши 0.8 ха, праскови – 0.5 ха, череши – 2.2 ха, кайсии 0.5 ха, лозя – 2.4 ха . 

Животновъдство

Животновъдството е втори основен подотрасъл на селското стопанство в общината, профилиран главно в областта на говедовъдството, овцевъдството и птицевъдството. Броят на животните по групи за последните години бележи ръст при говеда, овце и птици в частния сектор.

говеда           овце Кози общо Птици Пчелни семейства Едно

копитни

общо крави общо майки общо общо общо общо
2019 4280 3230 6940 6470 430 7500 1200 29

Горско стопанство

Горските територии включват площта на Държавния горски фонд и Общински горски фонд и заемат 143 485 дка. Стопанисват се от Държавно горско стопанство “Момчилград”, участък Джебел към Регионална дирекция по горите „Кърджали”.

Разпространени са следните дървесни и храстови видове:

широколистни – бук, зимен дъб, благун, цер, червен дъб, летен дъб, габър, орех, бреза, явор, клен, ясен, липа, трепетлика, топола, полски бряст, върба;

иглолистни – бял и черен бор, смърч, бяла мура, веймутов бор, дървовидна хвойна.