SWOT-анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод дефинира действието на вътрешните и външните фактори за развитие на общината и възможностите за избор на подходяща стратегия за постигане на целите на развитието.
Основен инструмент при този анализ е общата матрица, отразяваща взаимодействието на вътрешните фактори (силни и слаби страни), и външните фактори (възможности и заплахи).
За периода 2014-2020 е характерно:
Силни страни:
-Близост до транспортен коридор 9;
-Значителното слънцегреене и брой дни без мъгли е предпоставка за отглеждане на топлолюбиви растения и изграждане на ВЕИ;
-Наличие на голям горски фонд;
-Богато културно-историческо наследство;
-Сравнително равномерно разположение на мрежата от населени места върху територията;
-Сравнително добро ниво на гъстотата на техническата и социална инфраструктура;
-Екологично чист район с чисти реки и въздух;
-Запазена природа със специфична флора и фауна;
-Поддържане и съхраняване на културни традиции и институции (читалища), които запазват активността и идентичността на местните общности.

Слаби страни:
-Неблагоприятна демографска картина;
-Разпокъсаност и ниска продуктивност на земеделските земи;
-Гъста мрежа от малки населени места, обуславяща високи разходи за комунално обслужване;
-Относително слаба предприемаческа нагласа;
-Високо равнище на безработица и ниска икономическа активност;
-Задълбочаващо се различие между гр. Джебел и съставните населени места в общината.