На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС No 123/25.06.2012 г., Наредба No I32431 от 19 септември 2011 г. за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования за защита при бедствия и на преподавателите за обучение на доброволци

Община Джебел набира доброволци за доброволно формирование Джебел2013за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

Формированието е създадено на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система (ECC)

Кратко описание на длъжността: Изпълняване на основни дейности, включващи защитата на населението. 1. Предупреждение; 2. Изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието; 3. Оповестяване; 4. Спасителни операции; 5. Ограничаване и ликвидиране на пожари; 6. Операции по издирване и спасяване; 1. Извършване на неотложни аварийновъзстановителни работи; 8. Оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации; 9. Разсредоточаване на културни и материални ценности; 10. Други операции, свързани със защитата

За изпълнението на дейностите доброволците участват в обучения, тренировки, състезания и учения; поддържат готовност за явяване и изпълнение на задачи

Етапи при подбор на доброволци: а/ Разглеждане на документи; б/ Интервю. в/Срок за подаване на молба до 30.09.2020г

Кандидатстване и членство в доброволните формирования 

Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано

Необходими документи за кандидатстване: Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование. Към заявлението се прилагат следните документи: 1. формуляр за кандидатстване по образец; 2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво; 3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет; 4. свидетелство за съдимост; 5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност; 6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение; 7. декларация за съгласие за обработка на лични данни. 8. Автобиография Кандидатите за доброволци към документите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива

Място за подаване на документите: гр. Джебел, улЕделвайсNo19 Общинска администрацияДжебел Информационен център Телефон за справки: 0895685763 Гюнер Муса