О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 11

гр. Джебел, 12.03.2024 год.

 

Община Джебел, обл. Кърджали, на основание чл.215, ал.1 и чл.149, ал.6 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 5 от 12.03.2024г. на гл. архитект на община Джебел за обект: „Кабел НН за външно ел. захранване за ППС №6035 на „ЦЕТИН България“ ЕАД“ с възложител „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – ГР. СОФИЯ – предст. от Петър Мудринич и Петър Проза – член на съвета на директорите на дружеството.

На основание чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от връчване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект пред началника на РДНСК-гр. Кърджали, чрез община Джебел.

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ