О Б Я В Л Е Н И Е
№ 17
 гр. Джебел, 25.04.2023 г.

 

              Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2, чл.136, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица, че със   Заповед № 421 от 24.04.2023 г. на Кмета на oбщина Джебел е одобрен ПУП – ПЗ /Подробен устройствен план – план за застрояване/ УПИ I-1157, УПИ II-1158 и УПИ III-1159 в кв.14 по ПУП на гр. Джебел, с  възложител: Сенай Ремзи Тасим.

           Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Джебел пред Административен съд- гр. Кърджали.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ