На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 1 от НРПУРОИОД и Решение № 49/15.02.2024 г.  на ОбС – Джебел, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

ОБЯВЯВА:

I. Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, както следва:

  1. Зъболекарски кабинет, находящ се в СЗС с. Припек, община Джебел с площ        25.00 кв. метра, с предназначение развиване на медицинска дейност. Акт за публична общинска собственост № 8/07.03.1994 г. Първоначална месечна наемна цена за търг 22.50 лв. (двадесет и два лева, петдесет стотинки) без ДДС. Имотът се отдава под наем за срок от          3 (три) години.

II. Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация – Джебел на 25.03.2024 г. (понеделник) от 12.00 часа.

III. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация всеки работен ден от 08.03.2024 г. до 22.03.2024 г. (16.00 часа) срещу такса от 36.00 лв. (тридесет и шест лева), с включен ДДС платима в касата на Общината.

IV. Депозит в размер на 10% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по банковата сметка на Община Джебел: IBAN: BG22DEMI92403300044825 – “Търговска банка Д” АД – гр. Джебел до 22.03.2024 г.

V. В случай, че не се явят кандидати повторен търг ще се проведе на 01.04.2024 г. на същото място, час и при същите тръжни условия.

VI. Оглед на имота може се извършва всеки работен ден до 22.03.2024 г. от 09:00 до 16:00 часа, с представител на Oбщината, след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

 

За справки и информация – 03632/89 09; Общинска администрация – Джебел,               гр. Джебел, ул. „Еделвайс” № 19, отдел „ОСТГСЕЧ” (стая №22).

 

НЕДЖМИ АЛИ

Кмет на Община Джебел