ВАЖНО !!!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

Общинска администрация Джебел уведомява собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Джебел, че в срок от 01.03.2022 г. до 10.03.2022 г. могат да подават заявления за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/.

Образци на необходими документи за участие може да се получи в отдел „Общинска собственост и горско стопанство“, етаж – 3, стая № 20 в сградата на Общинска администрация Джебел.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Приложение № 1 – Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ 
  2. Приложение № 2 – Годишен план за паша на Община Джебел за стопанската 2022/2023 година
  3. Приложение № 3 – Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на Община Джебел