Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3 – 2022г.

№ по ред

Име, фамилия

Длъжност

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.1/приложение 1/

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.3/приложение 2/

80 Аднан Юсеин Директор ОДК – Джебел №80/18.04.2023
Декларация
81 Сезай Садула Младши специалист – ОСГС №81/10.05.2023
Декларация
82 Найме Мустафа Ст. специалист – Община Джебел №82/05.10.2023
Декларация
83 Гюлюзар Ахмед Оба Джебел – старши специалист №83/08.11.2023
Декларация
84 Хакан Шакир Специалист – „ОСГС“ №84/22.11.2023
Декларация