Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3 – 2022г.

№ по ред

Име, фамилия

Длъжност

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.1/приложение 1/

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.3/приложение 2/

75 Осман Сали Ст. специалист „ОКСЗ“ №75/21.01.2022
Декларация
76 Стефан Аргатов Мл. специалист – Общинска администрация №75/21.03.2022
Декларация
77 Самет Али Ст. специалист в отдел „ТСУЕЧ“ №77/15.08.2022
Декларация
78 Маджиде Р. Вели Гл. специалист в отдел „ЕПТ“ №78/19.09.2022
Декларация
79 Севджан Салим Старши счетоводител №79/02.12.2022
Декларация