На основание чл. 77 от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Джебел  /Приета от Общински съвет-Джебел, с Решение №306 от 26.09.2018 год. по Протокол №31/26.09.2018 г., Изменена и допълнена с Решение №134 от 26.11.2020 г. на ОбС – Джебел, Изменена и допълнена с Решение № 162 от 05.03.2021 г. на ОбС – Джебел/.

   

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в 30- дневен срок, считано от 21.03.2022 г. в деловодството на Общинска администрация – гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на e-mail: kmet@dzhebel.bg

   Приложения: