На основание чл. 77 от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията  на Община Джебел /приета с Решение № 148/30.01.2009 год. на ОбС – Джебел – Протокол № 19; Изм. и доп. с Решение № 233 / Протокол № 26  от 19.12.2013 г., Изм. и доп. с Решение № 309 / Протокол № 32  от 26.06.2014 г., Изм. и доп. с Решение № 367 /Протокол № 38 от 28.01.2015г., Изм. и допълнение с Решение № 347 от 05.02.2019г. /Протокол № 35 от 05.02.2019г./.

   Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации на основание чл.69, ал.1,т.1 от АПК са писмени предложения и възражения в 30- дневен срок, считано от 29.10.2021 г., които могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на e-mail: kmet@dzhebel.bg

   Приложения:

  1. Доклад с мотиви;
  2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията  на Община Джебел;
  3. Частична предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията  на Община Джебел