УВЕДОМЛЕНИЕ

до заинтересованите лица от община Джебел

   На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните
актове и във връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс
Община Джебел уведомява всички заинтересовани лица и организации, че
до 14.02.2021 година вкл., могат да изразят становища и да направят своите
предложения по изготвения проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Джебел.
Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани на
служебната електронна поща на Община Джебел: kmet@dzhebel.bg или в
деловодството на Община Джебел на адрес: гр.Джебел, ул. „Еделвайс“ No
19.
Срокът за предложения и становища по настоящият проект на наредба
за изменение и допълнение на ,,Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Джебел‘‘ е 30 дни считано от датата на публикуването.

   Приложения:
Проект на наредба за изменение и допълнение на ,,Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Джебел‘‘;
Докладна записка с мотиви за необходимостта от приемане на
измененията и допълненията в Наредбата;
Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на
Наредба за изменение и допълнение и Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Джебел.