УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 от Административно процесуалния кодекс и във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Джебел  /Приета с Решение №306 от 26.09.2018 год. по Протокол №31/26.09.2018 г.на  Общински съвет-Джебел; изм. и доп. с Решение №134 от 26.11.2020 г. на ОбС – Джебел; изм. и доп. с Решение № 162 от 05.03.2021 г. на ОбС – Джебел,  и изменена и допълнена с Решение № 289 от 26.04.2022 г. на ОбС – Джебел/.

На основание чл. 26, ал. 4 ЗНА, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 25.03.2024 г. за възражения, предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Джебел. В рамките на този срок ще бъдат взети предвид предложенията и становищата по предложения проект, като същите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Джебел в нормативно установения срок. Публикуваната справка ще отразява постъпилите предложения и становища, заедно с обосновка на неприетите предложения, като същите ще бъдат оповестени от вносителя преди приемането на акта от Общинския съвет – Джебел.

Заинтересованите лица могат да представят своите възражения, предложения и становища по проекта в деловодството на Община Джебел, както и да изпратят същите на официалния имейл на ОбА – Джебел: kmet@dzhebel.bg.


Приложения: