Т Е Х Н И Ч Е С К О     О П И С А Н И Е

 

на  УПИ XI-6 в кв.4  по ПУП на с. Мишевско, общ.Джебел,

зад Детската градина на пътя за с.Църквица

В ситуационно отношение имота тангира на юг с улица, на север с улица, на изток с УПИ X-9 и УПИ XVI, предвидени за ниско застрояване(до 10 м.) и на запад с УПИ XII-6, предвиден за ниско застрояване. Новопроектираната сграда трябва да е ситуирана, спазвайки ограничителните отстояния от 3м. от към съседните имоти.

Технически характеристики на имота:

Имотът е с площ 710 м2 с начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10м).

Максимална разрешена застроена площ(ЗП) – 426 м2(до 60%)

Максимална разрешена разгърната застроена площ(РЗП) – 852 м2 (до 1.2 Кинт)

Минимална площ за озеленяване – 284 м2(мин 40%)

Максимална разрешена етажност и височина – 3 ет.(10м)