Т Е Х Н И Ч Е С К О     О П И С А Н И Е

 

на УПИ XI-56 в кв.2 по ПУП на с.Вълкович, общ.Джебел

В ситуационно отношение имота тангира на северозапад с улица, на североизток с УПИ XII-15, предвидени за ниско застрояване (до 10м.) на югоизток с УПИ IX-54, предвидени за ниско застрояване(до 10 м.) и на югозапад с УПИ X-55, предвиден за ниско застрояване. Новопроектираната сграда трябва да е ситуирана, спазвайки ограничителните отстояния от 3 м. от към съседните имоти и 5 м. от към дъно на имота и към уличната регулация.

Технически характеристики на имота:

Имотът е с площ 344 м2 с начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10м).

Максимална разрешена застроена площ(ЗП) – 206.4 м2(до 60%)

Максимална разрешена разгърната застроена площ(РЗП) – 412.8 м2 (до 1.2 Кинт)

Минимална площ за озеленяване – 137.6 м2(мин 40%)

Максимална разрешена етажност и височина – 3 ет.(10м)