Т Е Х Н И Ч Е С К О     О П И С А Н И Е

 

на УПИ VI в кв.1 по ПУП на с.Сипец, общ.Джебел

 

В ситуационно отношение имота тангира на юг с улица, на север с земеделски територии, на изток с УПИ VII, предвидени за ниско застрояване(до 10 м.) и на запад с УПИ V, предвиден за ниско застрояване. Новопроектираната сграда трябва да е ситуирана, спазвайки ограничителните отстояния от 3 м. от към съседните имоти и 5 м. от към дъно на имота и към уличната регулация.

Технически характеристики на имота:

Имотът е с площ 600 м2 с начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10м).

Максимална разрешена застроена площ(ЗП) – 360 м2 (до 60%)

Максимална разрешена разгърната застроена площ(РЗП) – 720 м2 (до 1.2 Кинт)

Минимална площ за озеленяване – 240 м2 (мин 40%)

Максимална разрешена етажност и височина – 3 ет.(10м)