Т Е Х Н И Ч Е С К О   О П И С А Н И Е 

на ПИ с идентификатор 20746.502.1278 по КККР на гр.Джебел /УПИ III с пл.сн. №492 в кв.41 по ПУП на град Джебел, ул. „Еделвайс“

В ситуационно отношение имота тангира на юг с поземлен имот №20746.502.1310, предвиден за улица, на север с земеделска територия, на запад с поземлени имоти №20746.502.492 и №20746.502.1033, предвидени за ниско застрояване(до 10 м) и на изток с земеделска територия. Новопроектираната сграда трябва да е ситуирана, спазвайки ограничителните отстояния от 3 м. от към съседните имоти и 5 м. към дъно на имота.

Технически характеристики на имота:

Имотът е с площ 1167 м2 с начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10м). 

Максимална разрешена застроена площ(ЗП) – 700.2 м2(до 60%)

Максимална разрешена разгърната застроена площ(РЗП) – 1400,4 м2 (до 1.2 Кинт)

Минимална площ за озеленяване – 466,8 м2(мин 40%)

Максимална разрешена етажност и височина – 3 ет.(10м)