Т Е Х Н И Ч Е С К О    О П И С А Н И Е

на ПИ с идентификатор 20746.505.14 по КККР на град Джебел

В ситуационно отношение имота тангира на юг с поземлен имот с №20746.505.22,  предвиден за ниско застрояване(до 10м)  и поземлен имот с  №20746.505.76, предвиден за улица, на север с поземлен имот №20746.505.13, предвиден за ниско застрояване(до 10м), на запад с поземлен имот №20746.505.15, предвиден за ниско застрояване(до 10м) и поземлен имот с №20746.505.74, предвиден за улица, на изток с поземлен имот №20746.505.71, предвиден за улица. Новопроектираната сграда трябва да е ситуирана, спазвайки ограничителните отстояния от 3м. от към съседните имоти. За имота няма отреждане по ПУП, необходимо е изготвяне на ПУП-ПЗ.

Технически характеристики на имота:

Имотът е с площ 1379 м2 с начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10м).

Максимална разрешена застроена площ(ЗП) – 827,4 м2(до 60%)

Максимална разрешена разгърната застроена площ(РЗП) – 992,88 м2 (до 1.2 Кинт)

Минимална площ за озеленяване – 551,6 м2(мин 40%)

Максимална разрешена етажност и височина – 3 ет.(10м)