Т Е Х Н И Ч Е С К О   О П И С А Н И Е

 

на ПИ с идентификатор 20746.503.1547 по КККР на град Джебел / УПИ XVIII в кв. 64 по ПУП на град Джебел/кв. „Прогрес“ на пътя за село Воденичарско

В ситуационно отношение имота тангира на юг, изток и запад с поземлен имот №20746.503.1472, предвиден за улица, на север  с поземлен имот №20746.503.1548, предвиден за алея. Новопроектираната сграда трябва да е ситуирана, спазвайки ограничителните отстояния от 3м. от към съседните имоти.

Технически характеристики на имота:

Имотът е с площ 600м2 с начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10м).

Максимална разрешена застроена площ(ЗП) – 360м2(до 60%)

Максимална разрешена разгърната застроена площ(РЗП) – 720м2 (до 1.2 Кинт)

Минимална площ за озеленяване – 240м2(мин 40%)

Максимална разрешена етажност и височина – 3ет.(10м)