Т Е Х Н И Ч Е С К О   О П И С А Н И Е

на ПИ с идентификатор 20746.503.1550 по КККР на град Джебел/УПИ IV в кв. 64

по ПУП на град Джебел/кв. „Прогрес“,  на пътя за село Воденичарско

В ситуационно отношение имота тангира на югозапад с поземлен имот №20746.503.1549,                 предвиден за ниско застрояване(до 10м),  на северозапад с поземлен имот №20746.503.1472, предвиден за улица и на югоизток с поземлен имот №20746.503.1472, предвиден за улица, на север с поземлен имот №20746.503.1551 предвиден за  ниско застрояване(до 10 м) и поземлен имот №20746.503.1552 предвиден за електроенергийно производство. Новопроектираната сграда трябва да е ситуирана, спазвайки ограничителните отстояния от 3 м. от към съседните имоти.

Технически характеристики на имота:

Имотът е с площ 666 м2 с начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10м).

Максимална разрешена застроена площ(ЗП) – 399,6 м2(до 60%)

Максимална разрешена разгърната застроена площ(РЗП) – 799,2 м2 (до 1.2 Кинт)

Минимална площ за озеленяване – 266,4 м2(мин 40%)

Максимална разрешена етажност и височина – 3 ет.(10 м)