Т Е Х Н И Ч Е С К О   О П И С А Н И Е

на ПИ с идентификатор 20746.503.1553 по КККР на гр.Джебел / УПИ XXI в кв. 64 по ПУП на гр. Джебел, кв. „Прогрес“ на пътя за село  Воденичарско

В ситуационно отношение имота тангира на юг с поземлен имот №20746.503.1551,                 №20746.503.1554 и №20746.503.1556,  предвидени за ниско застрояване(до 10 м), на северозапад с поземлен имот №20746.503.1472, предвиден за улица и на изток с поземлен имот №20746.503.1555, предвиден за ниско застрояване(до 10 м). Новопроектираната сграда трябва да е ситуирана, спазвайки ограничителните отстояния от 3 м. от към съседните имоти и 5 м. към дъно на имота.

Технически характеристики на имота:

Имотът е с площ 658 м2 с начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10 м).

Максимална разрешена застроена площ(ЗП) – 394,8 м2(до 60%)

Максимална разрешена разгърната застроена площ(РЗП) – 789,6 м2 (до 1.2 Кинт)

Минимална площ за озеленяване – 263,2 м2(мин 40%)

Максимална разрешена етажност и височина – 3 ет.(10м)