Т Е Х Н И Ч Е С К О   О П И С А Н И Е

 на ПИ с идентификатор 20746.502.1088 по КККР на гр.Джебел / пл.сн. №1088 в кв.95 по ПУП на град Джебел, зад бензиностанция „Ромпетрол“

В ситуационно отношение имота тангира на юг с поземлен имот №20746.502.1311, предвиден за улица, на север с поземлен имот №20746.502.1253, предвиден за ниско застрояване(до 10м), на запад с поземлен имот №20746.502.1623, предвиден за ниско застрояване(до 10м) и на изток с поземлен имот №20746.502.1324, предвиден за улица. Новопроектираната сграда трябва да е ситуирана, спазвайки ограничителните отстояния от 3м. от към съседните имоти и 5м. към дъно на имота. За имота няма отреждане по ПУП, необходимо е изготвяне на ПУП-ПЗ.

Технически характеристики на имота:

Имотът е с площ 1162м2 с начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10м).

Максимална разрешена застроена площ(ЗП) – 697,2м2(до 60%)

Максимална разрешена разгърната застроена площ(РЗП) – 1394,4м2 (до 1.2 Кинт)

Минимална площ за озеленяване – 464,8м2(мин 40%)

Максимална разрешена етажност и височина – 3ет.(10м)