Т Е Х Н И Ч Е С К О   О П И С А Н И Е 

на ПИ с идентификатор 20746.502.1276 по КККР на гр. Джебел /УПИ VI с пл.сн. №42 в кв.42 по ПУП на град Джебел, кв. „Брягово“

В ситуационно отношение имота тангира на юг с поземлен имот №20746.502.1315, предвиден за улица, на север с поземлен имот №20746.502.27, предвиден за ниско застрояване(до 10м), на запад с поземлен имот №20746.502.42, предвиден за ниско застрояване(до 10м) и на изток с поземлен имот №20746.502.1665, предвиден за ниско застрояване(до 10м). Новопроектираната сграда трябва да е ситуирана, спазвайки ограничителните отстояния от 3м. от към съседните имоти и 5м. към дъно на имота.

Технически характеристики на имота:

Имотът е с площ 570 м2 с начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10м). 

Максимална разрешена застроена площ(ЗП) – 342 м2(до 60%)

Максимална разрешена разгърната застроена площ(РЗП) – 684 м2 (до 1.2 Кинт)

Минимална площ за озеленяване – 228 м2(мин 40%)

Максимална разрешена етажност и височина – 3 ет.(10м)