РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ
Кмет на Община Джебел Неджми Али 20-51
      2. Заместник  -кмет Ергин Юсеин 23-01
      3. Заместник  -кмет Емил Куцев 21-27
      4. Заместник  -кмет Хюсеин Мустафа 21-54
      5. Секретар на Община Джебел Хайрие Мехмед 23-97
      6. Гл.спец. ССИ и “ОМП“ГЗ 22-79
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
      7. Дирекция ‘‘ФСД‘‘
Директор – ВрИД   и гл.счетоводител
22-19
      8. Отдел ,,Хуманитарни дейности‘‘ 23-59
      9. ГРАО 89-79
     10. Деловодство 22-27
     11. Каса Община и каса „МДТ“ 21-37
СПЕЦИАЛИЗИРАНА   АДМИНИСТРАЦИЯ
     12. Дирекция ‘‘МДТ и Общинска собственост‘‘
Директор ВрИД
21-35
     13. ОТДЕЛ ст. специалист
,,МДТ‘‘
21-35
     14. гл.спеациалист ,,Общинска собственост‘‘ 89-09
     15. гл. специалист
,,Горско стопанство‘‘
22-79
     16. Отдел ,,Образование, култура и спорт‘‘ Началник отдел 22-05
     17. Дирекция ‘‘ ТСУ стратегическо планиране и туризъм
Началник отдел ВрИД
     18.  

ОТДЕЛ ,,ТСУ‘‘

ТСУ , геодезия 21-15
     19. Строителни технци 23-38
     20. мл.спец. ,,Екология‘‘ 21-15