С Ъ О Б Щ Е Н И Е     

           № 8А от 05.05.2021 г.

 

Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава, че за строеж: „Сграда с идентификатор 20746.503.620.1 по КККР на гр. Джебел, представляваща  еднофамилна жилищна сграда, брой етажи: 2,  застроена площ: 58 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 20746.503.620 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, одобрена със заповед № РД-18-46/13.07.2010 г. на ИД на АГКК, собственост на  Община Джебел, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1093 от 10.09.2020 г., е издадена Заповед № 578 от 28.04.2021 год. на Кмета на Община Джебел  по чл.195, ал.6 от ЗУТ. Със съдържанието на заповедта, заинтересованите лица могат да се запознаят в техническа служба при Общинска администрация – гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ № 19.

                                      ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ