С Ъ О Б Щ Е Н И Е     

№ 15А от 05.05.2021 г.

              Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава, че за строеж: „Едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 62 кв.м. в УПИ II,  кв.8 по ПУП на с.Тютюнче, общ.Джебел, одобрен със заповед № 193 от 20.05.1988 г. на Председателя на ИК на ОбНС-гр.Джебел, собственост на  Община Джебел, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1089 от 08.09.2020 г., е издадена Заповед № 581 от 28.04.2021 год. на Кмета на Община Джебел  по чл.195, ал.6 от ЗУТ. Със съдържанието на заповедта, заинтересованите лица могат да се запознаят в техническа служба при Общинска администрация – гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ № 19.

                                      ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ