С Ъ О Б Щ Е Н И Е     

№ 13А от 05.05.2021 г.

 

              Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава, че за строеж: „Двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ 129 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 20746.503.623 по КККР на гр. Джебел, одобрена със заповед № РД-18-46/13.07.2010 г. на ИД на АГКК, собственост на  Община Джебел, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1092 от 10.09.2020 г. , е издадена Заповед № 580 от 28.04.2021 год. на Кмета на Община Джебел  по чл.195, ал.6 от ЗУТ. Със съдържанието на заповедта, заинтересованите лица могат да се запознаят в техническа служба при Общинска администрация – гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ № 19.

 

                                      ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ