С Ъ О Б Щ Е Н И Е     

№ 12А от 05.05.2021 г.

 

Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава, че за строеж: „Сграда с идентификатор 20746.503.625.3 по КККР на гр. Джебел, представляваща  „друг вид сграда за обитаване“, брой етажи: 1,  застроена площ: 20 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 20746.503.625 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, одобрена със заповед № РД-18-46/13.07.2010 г. на ИД на АГКК, собственост на  Община Джебел, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1091 от 10.09.2020 г., е издадена Заповед № 574 от 28.04.2021 год. на Кмета на Община Джебел  по чл.195, ал.6 от ЗУТ. Със съдържанието на заповедта, заинтересованите лица могат да се запознаят в техническа служба при Общинска администрация – гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ № 19.

                                      ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ