С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел  „Образование, култура, спорт и здравеопазване” в  Общинска администрация Джебел

 

Комисия назначена със Заповед №1539 от 10.11.2020 г. на Кмета на Община Джебел, на основание чл.21, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители обявява допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник на отделОбразование, култура ,спорт и здравеопазване”, Общинска администрация – Джебел, както следва:

  1. На основание чл.20, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и за подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия допуска до конкурсза длъжността Началник на отдел, „Образование, култура,спорт и здравеопазване”, Общинска администрация – Джебел, следните кандидати:
    1. Джейлан Феим Сюлейман

Посоченият кандидат следва да се яви на тест на 24.11.2020г. от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – Джебел, ул.”Еделвайс” №19, Заседателна зала, етаж І.

  1. На основание чл.20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и за подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия не допуска до конкурсза длъжността Началник на отделОбразование, култура, спорт и здравеопазване”, Общинска администрация – Джебел, следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

 

 

ХАЙРИЕ МЕХМЕД                                                                      Дата:12.11.2020г.

Председател на конкурсна комисия                                              гр. ДЖЕБЕЛ