С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Финансово-счетоводен”, Дирекция „АПОФСД”, Общинска администрация Джебел

 

Комисия назначена със Заповед №1544 от 11.11.2020 г. на Кмета на Община Джебел, на основание чл.21, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители обявява допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник на отделФинансово-счетоводен”, Дирекция „Административно правно обслужване и финансово счетоводни дейности” Общинска администрация – Джебел, както следва:

1.На основание чл.20, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и за подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия допуска до конкурс за длъжността Началник на отделФинансово-счетоводен”, Дирекция „ Административно правно обслужване и финансово счетоводни дейности”, Общинска администрация – Джебел, следните кандидати:

  1. Юксел Рамадан Мехмед

Посоченият кандидат следва да се яви на тест на 26.11.2020г. от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – Джебел, ул.”Еделвайс” №19, заседателна зала, етаж І.

2.На основание чл.20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и за подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия не допуска до конкурс за длъжността  Началник на отдел „Финансово-счетоводен”,  Дирекция „ Административно правно обслужване и финансово счетоводни дейности”, Общинска администрация – Джебел, следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

 

 

 

ХАЙРИЕ МЕХМЕД                                                                             Дата:12.11.2020г.

Председател на конкурсна комисия                                                     гр. ДЖЕБЕЛ