ОБЯВА

Със Заповед №1768/22.12.2021 г. на кмета на община Джебел е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост, представляващ: Едноетажна масивна сграда с идентификатор 20746.502.1260.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/13.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК със застроена площ 32 кв. метра и с предназначение: сграда за битови услуги. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост №1229/20.10.2021 г. Първоначалната месечна наемна цена за търг е 62,40 лв. ( шестдесет и два лева и 40 ст. ) без ДДС., за срок от 3 / три / години.

Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната стойност за целия период на наема, а именно: 224,64 лв. ( двеста двадесет и четири лева и 64 ст. ).

Търгът ще се проведе на 24.01.2022 г. от 12.00 часа в заседателната зала на Oбщинска администрация Джебел, находяща се на ул. „Еделвайс” № 19, гр. Джебел. Цена на тръжната документация е 30 ( тридесет лв.) без ДДС. Крайният срок за внасяне на депозит и закупуване на тръжна документация е до 16.00 ч. на 21.01.2022 г. от касата на Общината. Краен срок за подаване на заявления за участие е до 17.00 ч. на 21.01.2022 г. в деловодството на Общината. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 03.02.2022 г. и 16.02.2022 г. на същото място, същия час и при същите условия. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрация. 

За справки и информация – 03632 / 89 09; Общинска администрация Джебел, ул.„Еделвайс” № 19, отдел ОСГС ( стая №22 ).

 

НЕДЖМИ АЛИ

Кмет на община Джебел