СЪОБЩЕНИЕ

          В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Джебел, Ви уведомява, че ще се извърши дезинсекция (комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на насекоми), в границите на с. Купците,  община Джебел, във връзка с констатираната висока степен на нападение ( каламитетно намножаване)  от марокански скакалци (Dociostaurus maroccanus)

            Дезинсекцията ще се извършват по следния график:

  • 27.05.2024 г. /Понеделник/  –  обработка на територията на с. Купците,  община Джебел  

Обръщаме внимание, че  третиране ще се започне от изгрев слънце, като е необходимо всички регистрирани и нерегистрирани пчелари да предприемат всички необходими мерки, по прибиране на пчелите в пчелините и кошерите!

            Ще  бъдете уведомени своевременно, в случай че се наложи промяна на датата поради субективни причини.           

Лице за контакти, при необходимост от допълнителна информация:

Айнур Хайрула –  мл.експерт в  отдел „ОСТГСЕЧ“ тел. за връзка: 03632 / 89-09

Приложения: